Ondernemersregelingen m.b.t. Corona

De wereldwijde Corona-crisis heeft grote economische en financiële risico’s en gevolgen voor ondernemers, bedrijven en werkgevers. Ik heb daarom een aantal informatiebronnen, regelingen en adviesorganen op een rijtje gezet. Ik volg nauwgezet alle ontwikkelingen en zal je op de hoogte houden van zaken die van belang kunnen zijn. Onderstaand vast een samenvatting van maatregelen die er aankomen. Over de uitwerking is nog weinig bekend maar ook dat volg ik op de voet. Wat betreft de regeling voor zzp’ers, een tegemoetkoming van zo’n € 4.000, zijn de gemeentes aan het zet. Die hebben helaas nog niet alles op orde maar ik verwacht dat dit in de komende week geregeld gaat worden. Hou de berichtgeving dus even in de gaten want je moet je melden bij de gemeente waarin je bent ingeschreven.

Heel veel sterkte in de komende tijd!
Ab Huijer


Algemene informatiebronnen

Rijksoverheid
Actuele informatie over beleid, besluiten en maatregelen in verband met het Corona virus. 
Landelijk telefoonnummer: 0800 1351 (bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur).

RIVM
Actuele informatie over het coronavirus, de pandemie, adviezen, tips en maatregelen.

Kamer van Koophandel 
Digitaal Corona-loket voor ondernemers en bedrijven.

Belangrijke overheidsregelingen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en 
nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Het Kabinet 
heeft intensivering en uitbreiding van regelingen, vereenvoudiging van procedures en stevige 
budgetten aangekondigd. Die zijn deels al van kracht, deels nog in de laatste fase van voorbereiding. 1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Bij een omzetverlies van minimaal 20% een tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van 
de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies) voor een periode van maximaal drie maanden. 
Vervangt de oude Regeling werktijdverkorting. Wie deze al heeft aangevraagd, hoeft dit niet 
opnieuw voor de nieuwe regeling te doen. Ministerie van Sociale zaken & werkgelegenheid

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers 

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, 
te ondersteunen in de voortzetting van hun bedrijven. Zij kunnen voor maximaal drie maanden 
aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De steun kan ook in de vorm 
van een lening voor bedrijfskapitaal (met verlaagde rente). 
Ministerie van Sociale zaken & werkgelegenheid en de gemeenten
 

3. Extra faciliteiten belastingbetaling 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, 
loon- en omzetbelasting (btw) krijgen. Eventuele verzuimboetes vervallen. De invorderingsrente 
wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. 
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. 
 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties 
kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet maakt 
hiervoor bijna vier maal zoveel budget vrij. De GO biedt ondernemers en ondernemingen 50% garantie 
op bankleningen en bankgaranties met een (tijdelijk verhoogd) maximum van 150 miljoen euro per onderneming. 
Ministerie van Economische zaken & klimaat
 

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, 
die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits biedt een tijdelijke crisismaatregel voor door 
corona getroffen ondernemers: uitstel van aflossing (maximaal zes maanden) en een verlaagde rente van 2%. 
Ministerie van Economische zaken & klimaat
 

6. Specifieke branches

Het Kabinet gaat ook naar specifieke problemen voor bepaalde branches en sectoren kijken, zoals de 
toeristenbelasting, de cultuursector, de horecabranche, de reissector en de land- en tuinbouwbedrijven. 
Dit vergt onderzoek, soms akkoord van Brussel en overleg met betrokken partijen.